SNOP Běchovice

Sdružení Nezávislých Občanů Prahy - Běchovice

Aktuálně:


Přijďte k volbám a volte dvojku!

Volební kandidátka SNOP


I jednička je ohrožena,
přijďte k volbám a volte dvojku!
1. Ing. Miroslav Mevald, MBA, 58 let, ředitel společnosti

Zdraví je to nejcennější, co máme. Mám odvahu se vydat tou méně pohodlnou cestou a zasadit se o změnu plánů na umístění dálničních staveb dále od naší obce. Je to důležité nejen pro zdraví naše, ale i dalších generací, které v Běchovicích chtějí žít.2. Mgr. Michal Němec, 43 let, vedoucí řízení rizik v České spořitelně

K dosahování úspěchu mi často pomáhá schopnost naslouchat ostatním, orientace v nových tématech, používání jednoduchých logických úvah a schopnost nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí. Tyto principy budu uplatňovat i při jednání zastupitelstva.3. JUDr. Petra Šubrtová, 54 let, právnička

Přeji si, aby Běchovice byly bezpečné a klidné místo pro život občanů všech generací. Obec s dostatkem zeleně nezatížená nadměrným hlukem a smogem byla a je mým cílem.4. Ing. Lubor Horák, 56 let, projektant

Zaměřím se na pomoc při posuzování stavebních aktivit v obci a ochranu zájmů občanů Běchovic při jejich realizaci. Podobně budu usilovat o pojmenování nebezpečí z plánovaných dopravních staveb v okolí obce a navrhovat řešení k jejich odstranění.5. Ing. Josef Husák, 50 let, vedoucí správy majetku a investic

Spravování majetku obce a rozumné investice – to bude mým cílem. Budu prosazovat rozumné investice pro všechny, nikoli účelové radosti jen pro někoho. Běchovicím chci zachovat kouzlo klidné a zdravé okrajové obce s výhodou blízkosti velkoměsta.

Programové body pro období 2018-2022


Běchovice jako hezké místo pro život


Budeme nadále usilovat o řešení dopravní situace v obci a v jejím okolí s důrazem na vyvedení tranzitní dopravy z obce na adekvátní komunikační síť tak, aby se obec mohla zdravě rozvíjet. Podpoříme samostatnou přeložku silnice I/12, budeme prosazovat zákaz průjezdu kamionů obcí, vyvedení SOKP TENT-T za obvod hl. města a tím ukončení devastace městské části zplodinami a hlukem z extrémní dopravní zátěže v obci a jejím okolí. Tím zabráníme hrozbě postupné degradace vzhledu a charakteru obou částí naší obce, plíživému nárůstu podnikání v množících se ubytovnách, divokých bazarech a z toho plynoucí změny struktury obyvatel a poklesu ceny našich nemovitostí. Obec by se měla opět stát krásnou a klidnou rezidenční čtvrtí sloužící i pro odpočinek a setkávání občanů, nejenom jako místo pro přespávání.

Transparentní a profesionální radnice


Zasadíme se o jasná a transparentní výběrová řízení s důrazem na kvalitu, efektivitu a udržitelnost projektů v obci. Získání dotace ze strany Evropské unie by nemělo být nejpodstatnějším kritériem při rozhodování o investičních akcích. Prosadíme zveřejnění co největšího množství informací na webu MČ. Jednání zastupitelstva budou plná otevřených diskuzí, aby občané mohli lépe porozumět důvodům pro jednotlivé návrhy, ze zápisu bude patrné, kdo prosazoval a podpořil jednotlivé body na jednání.

Rozvoj obce s důrazem na čisté životní prostředí, podnikání a ekologické myšlení


Podpoříme a zvýhodníme podnikatele, kteří nezatíží obec dopady na životní prostředí a nezhorší její vzhled. Naopak budeme důsledně jednat v zájmu obce tak, aby rozbujelé projekty nesplňující tato kritéria postupně v obci nenacházely podporu.
Budeme podporovat rozvoj obce v rozumné velikosti s důrazem na kvalitu, kterou preferujeme před kvantitou. Podpoříme obec s návazností na okolní přírodu tak, aby obyvatelé mohli plně využít přírodních památek a prostředí kolem obce k aktivní rekreaci. Podpoříme spojení a komunikaci obce s okolními obcemi a městskými částmi pro zvýšení koordinace v rámci mikroregionu v tomto duchu.

Kultura a volný čas


Zasadíme se o rozvoj sportovních a společenských akcí v obci pro nejširší skupiny obyvatel s využitím již existujících objektů, které toto dnes nabízejí jen v omezené míře. Dobudujeme jejich strukturu i v návaznosti na potenciál mikroregionu v koordinaci s okolními obcemi a MČ.